Política del restaurant

Les condicions de cancel·lació / canvis de les reserves amb pre-pagament són les següents:

El pagament de confirmació de reserva és 100% reemborsable fins 48hs abans de la data de la reserva. Després d'aquest temps el pagament no és reemborsable. La cancel·lació s'ha de fer per mail a info@lacalendula.net. No s'acceptaran cancel·lacions per telèfon.
Totes les nostres taules poden ser compartides.
No disposem de menús per a nens.

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ PER A RESERVES DE PRE-PAGAMENT

Un cop feta la pre-reserva a través del motor web, ens posarem amb contacte amb vostè per email o telefònicament i li demanarem que ens faciliti una targeta de crèdit on es farà el càrrec del 100% del total per poder confirmar aquesta reserva.

Si voleu modificar la data de reserva o el nombre de comensals, la seva petició serà atesa sempre que es realitzi amb una antelació mínima de a l'hora concertada, i si hi ha places disponibles. Pot dur a terme el tràmit trucant al telèfon del restaurant
Només un cop fet el pagament, tindrà la seva reserva completament confirmada.
Si ho prefereix pot dur a terme la confirmació trucant al telèfon de restaurant abans de la data de reserva.
En cas que els comensals no es presentaren, no existís avís per part seva o no cancel·lin amb un mínim de menys de 48h a l'hora reservada, no es retornarà aquest import. 

1. Drets d’informació

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), HOTEL LETUCE SL informa a l’Usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal titularitat de l’Agència per a la competitivitat de l'empresa,HOTEL LETUCE SL, amb la finalitat de dur a terme el manteniment i la gestió de la relació amb els sol·licitants d’informació o amb els Usuaris que han accedit a través de formularis electrònics propis d'HOTEL LETUCE SL habilitats al Lloc Web, o bé mitjançant missatges de correu electrònic.

Atesa la vocació internacional d'HOTEL LETUCE SL, així com de les característiques dels diferents serveis que ofereix a través del Lloc Web, els informem que per al perfecte desenvolupament i consecució dels seus objectius,HOTEL LETUCE SL pot comunicar les seves dades personals a terceres entitats que prestin serveis de tractament de dades a favor dHOTEL LETUCE SL per a les finalitats més amunt detallades. Les esmentades entitats podran estar domiciliades a l’estranger, fins i tot a països que no disposen d’un nivell de protecció equiparable al qual estableix la normativa vigent espanyola en matèria de protecció de dades i, en aquest cas, HOTEL LETUCE SL es compromet a mantenir la confidencialitat de les seves dades i a donar un tractament segur als moviments internacionals de dades que es puguin produir.

Certs serveis oferts al Lloc Web poden contenir condicions particulars amb previsions en matèria de protecció de dades personals.

2. Finalitat

Les dades que l’Usuari facilita són recollides per HOTEL LETUCE SL amb la finalitat de  facilitar-li informació dels serveis que puguin resultar del seu interès.

3. Consentiment de l’Usuari

L’enviament de les dades, mitjançant l’ús dels formularis electrònics d'HOTEL LETUCE SL o missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses als mitjans de comunicació indicats, alhora que l’enviament de comunicacions per via telemàtica i postal amb informació dels nostres serveis. L’Usuari també autoritza expressament la comunicació de les seves dades a terceres entitats domiciliades tant en territori espanyol com a l’estranger que prestin serveis de tractament de dades a favor d'HOTEL LETUCE SL per a les finalitats més amunt indicades. L’acceptació de l’Usuari perquè les seves dades siguin tractades, rebi comunicacions comercials per via telemàtica o postal o a la transferència internacional de dades en la forma establerta en aquest paràgraf té sempre un caràcter revocable sense efectes retroactius, conforme a la legislació vigent.

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a HOTEL LETUCE SL son vertaderes i es fa responsable de comunicar a HOTEL LETUCE SL qualsevol modificació d'aquestes.

4. Drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació dels Clients i Usuaris

L’Usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació al tractament de les seves dades personals, d’acord amb els termes i les condicions previstos a la pròpia LOPD.

Podrà exercir els esmentats drets adreçant un escrit a info@lacalendula.net.

5. Seguretat

HOTEL LETUCE SL manté els nivells de seguretat de protecció de les seves dades conforme al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, relatiu a les Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que contenen Dades de Caràcter Personal i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l'alteració, l'accés no autoritzat i el robatori de les dades que l’Usuari faciliti a través del Lloc Web, sense perjudici d’informar-lo que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

HOTEL LETUCE SL es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades contingudes al fitxer automatitzat d’acord amb la legislació aplicable, alhora que a conferir-los un tractament segur en les cessions i moviments internacionals de dades que, en el seu cas, puguin produir-se.

6. Serveis de fòrums i xat

Atès que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables, respecte a la privadesa i seguretat de la utilització dels serveis de fòrums i xat habilitats al Lloc Web, HOTEL LETUCE SL no garanteix que tercers, autoritzats o no, puguin tenir coneixement de la classe, les condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els Usuaris facin del servei o que puguin accedir i, en el seu cas, interceptar, eliminar, alterar, modificar o manipular els missatges i comunicacions de qualsevol classe que els Usuaris difonguin o posin a disposició de tercers a través dels esmentats serveis.

7. Newsletters i Comunicacions Comercials

HOTEL LETUCE SL posarà a disposició dels Usuaris que prèviament ho hagin autoritzat a través dels formularis d’alta a tal efecte habilitats, el servei de Newsletter en el qual s’informa dels aspectes relacionats amb els serveis d'HOTEL LETUCE SL i, circumstancialment, d’altres serveis rellevants que HOTEL LETUCE SL consideri d’interès per a l’Usuari.

Tanmateix, HOTEL LETUCE SL l’informa que remetrà comunicacions comercials per mitjans telemàtics i postals amb informació sobre altres productes, serveis i esdeveniments que puguin ser de l’interès dels Usuaris del Lloc Web, que prèviament i expressament hagin acceptat la recepció de comunicacions comercials. L’esmentat consentiment té caràcter revocable sense efectes retroactius, amb la simple notificació de la seva voluntat a HOTEL LETUCE SL. Així doncs, els Usuaris que ho sol·licitin poden deixar de rebre comunicacions comercials per via telemàtica o postal d'HOTEL LETUCE SL en qualsevol moment, d’una forma senzilla, gratuïta i accessible.

8. Informació sobre cookies i tècniques de spamming

Aquesta Web utilitza cookies únicament per al manteniment de la sessió d'usuari i la generació d'estadístiques d'ús; no fa servir cookies, ni cap altre mecanisme per a l’obtenció de dades personals sense el consentiment de l’afectat.

HOTEL LETUCE SL tampoc utilitza tècniques de spamming i tan sols tractarà les dades que l’Usuari transmeti mitjançant l’ús dels formularis electrònics d'HOTEL LETUCE SL habilitats en aquesta Pàgina Web o de missatges de correu electrònic.

Respecte a qualsevol tipus de dubte o controvèrsia relativa a la nostra política de privadesa i de protecció de dades personals pot dirigir-se a HOTEL LETUCE SL, adreçant un escrit a dades.accio@gencat.cat.

El tractament de les dades de caràcter personal així com l’enviament de comunicacions comercials realitzades per mitjans electrònics o postals són plenament conformes al que estableixen la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (B.O.E. de 14 de desembre de 1999) i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (B.O.E. de 12 juliol de 2002).

9. Modificació de la present Política de Protecció de Dades

HOTEL LETUCE SL es reserva el dret de modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques del sector, informant prèviament als Usuaris dels canvis que es puguin produir.